homebutton
backbutton
scroll up button
forwardbutton

As to "Abenaki" Notes, January 1960